prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP); przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego";  przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Toruński Rocznik Podatkowy"; członek rad programowych czasopism “Państwo i Prawo”, „Comparative Law Review" oraz „Monitor Podatkowy". Korespondent krajowy czasopisma “European Taxation”. Autor ponad 800 publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego i finansowego. Przewodniczący Komitetu Ekspertów  Ośrodka Studiów Fiskalnych w Toruniu. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Profesor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Brzeziński wygłosi prelekcję otwierającą konferencję.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

 

Prawnik, profesor nauk prawnych i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy i radca prawny. Występuje jako pełnomocnik w sporach podatkowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, a także podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Jest jednym ze współautorów polskiego systemu podatkowego. Współtworzył m.in. ustawę o podatku od towarów i usług i Ordynację podatkową. W latach 1992 - 1996 był wiceministrem finansów. W 1997 roku był pierwszą osobą w Polsce wpisaną na listę doradcó podatkowych. Jest współtwórcą Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. W latach 2002 - 2007 był Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, obecnie nosi zaszczytny tytuł Honorowego Przewodniczącego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Temat prelekcji: "Czego nie należy regulować w Ordynacji podatkowej? Postulaty de lege ferenda."

prof. dr hab. Adam Nita

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), Kierownik Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego". Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych", na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2018 roku, na mocy postanowienia Prezydenta RP, uzyskał tytuł naukowy profesora.

Temat prelekcji: "Weryfikacja treści nieostatecznej decyzji podatkowej w postępowaniu podatkowym - zagadnienia dyskusyjne"

prof. UMK dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

 Kierownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu. Od 2011 do 2012 r. senior visiting tax researcher w Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien. Doradca podatkowy i radca prawny. W latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group. Od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Autor ponad 250 opracowań z zakresu prawa podatkowego i celnego.

Profesor Lasiński-Sulecki swoją prelekcję wygłosi wraz z Teresą Sławińską-Choryło

Temat prelekcji: "Bezpodstawne wzbogacenie jako negatywna przesłanka zwrotu nadpłaty podatku konsumpcyjnego"

prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski

Kierownik Katedry Finansów Publicznych WPiA UMK w Toruniu, radca prawny, współpracuje (będąc okresowo zatrudniony) z Uniwersytetem Masaryka w Brnie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, celnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu tej problematyki. Członek Stowarzyszenia - Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego oraz redaktor naczelny Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego. Jest pełnomocnikiem Dziekana do spraw kierunku Doradztwo podatkowe. Od 2014 do 2016 r. był członkiem działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego (kierował zespołem podatków lokalnych Rady).

Temat prelekcji: "Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań w projekcie nowej Ordynacji podatkowej - od wielkości do nicości?"

dr Jowita Pustuł

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego UJ, doradca podatkowy i radca prawny. Świadczeniem usług doradztwa podatkowego zajmuje się od kilkunastu lat. Obecnie prowadzi działalność doradczą w ramach firmy J.Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne, wcześniej pracowała w dziale podatkowym jednej z firm Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w doradztwie przy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zajmuje się również świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie wszystkich podatków. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowan sądowo-administracyjnych. Jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej.

Temat prelekcji: " Odpowiedzialność płatnika i nowe zasady poboru podatku u źródła"

dr Dagmara Dominik-Ogińska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, École Nationale des Impôts w Paryżu (Francja), Uniwersytetu Paris I Dauphine (Francja), doktor prawa (2013) Uniwersytetu Paris I Panthéon-Sorbonne (Francja). Doświadczenie zawodowe w polskich, jak i francuskich organach podatkowych. Od 2005r. asesor a następnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie prawa podatkowego. Członek założyciel International Association of the Tax Judges (IATJ), członek European Association of Administrative Judges (AEAJ) oraz International Fiscal Association (IFA). Członek grupy ekspertów ds. VAT przy Komisji Europejskiej (2012-2014). Członek Zespołu Współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. Tytuł Honorowy Sędzia Europejski 2011r. i 2014r. 

Temat prelekcji: "Odmowa dostępu do akt sprawy podatkowej, a prawo do obrony"

dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Członek Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Temat prelekcji: "Zmiany w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami - założenia i konsekwencje"

dr Karolina Tetłak

Dr Karolina Tetłak jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracownikiem Centre for International Sports Law na Uniwersytecie Staffordshire w Wielkiej Brytanii i Thompson Rivers University w Kanadzie. Ukończyła studia LL.M. o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University. Zajmuje się polskim, międzynarodowym i porównawczym prawem podatkowym, w tym procedurą oraz podatkami lokalnymi. Specjalizuje się w opodatkowaniu sportowców, organizacji sportowych oraz wielkich imprez sportowych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i problematyki otoczenia prawnego dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. Członek International Taxation of Entertainers Group oraz International Fiscal Association. Stypendystka FIFA. W latach 2014-2016 Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Temat prelekcji: "Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego"

dr mgr. Damian Czudek

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Centrum Prawa Polskiego, członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, oraz członkiem rad redakcyjnych i recenzentem kilku czasopism. Zajmuje się podatkami, procedurą podatkową, kontrolą finansów publicznych, komputeryzacją administracji publicznej oraz komparatystyką prawną. Jest autorem kilkunastu publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Temat prelekcji: "System podatkowy i procedura podatkowa w Republice Czeskiej"

dr Krzysztof Gil (Deloitte)

Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych oraz Partner Associate w katowickim biurze Deloitte. Krzysztof specjalizuje się w zagadnieniach związanych z międzynarodowym prawem podatkowym, doradztwem transakcyjnym oraz podatkowymi aspektami przekształceń podmiotów prawnych. Doradzał przy największych projektach restrukturyzacyjnych oraz fuzjach i przejęciach. Z powodzeniem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jest autorem licznych publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej.

Temat prelekcji: "Im więcej tym lepiej, czyli ile jest w polskim prawie klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania i co z tego wynika"

Teresa Sławińska-Choryło

Prawnik, doradca podatkowy, TAX menager w firmie ORLEN Aviation Sp. z.o.o.. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studentka IV roku studiów niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członek IFA w Polsce (International Fiscal Association). Specjalizuje się w opodatkowaniu VAT i akcyzą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w firmach świadczących profesjonalne doradztwo podatkowe. Teresa ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń podatkowych. Jest autorem licznych publikacji w zakresie podatków pośrednich w prasie profesjonalnej jak również współautorem kilku publikacji książkowych poświęconych akcyzie oraz podatkowi VAT. 

Teresa Sławińska-Choryło swoją prelekcję wygłosi wraz z prof. UMK dr hab. Krzysztofem Lasińskim-Suleckim

Temat prelekcji: "Bezpodstawne wzbogacenie jako negatywna przesłanka zwrotu nadpłaty podatku konsumpcyjnego"

Maciej Żukowski (Ministerstwo Finansów)

Doradca podatkowy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracował zarówno w firmach świadczących profesjonalne doradztwo podatkowe (KPMG, Allen&Overy) jak i dużych międzynarodowych organizacjach biznesowych (France Telecom, bank millennium). Od lutego 2017 roku dyrektor Departamentu Podatkó Dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Temat prelekcji: "Założenia reform podatków dochodowych"

Jerzy Owczarek (Ministerstwo Finansów)

Jerzy Owczarek - zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Radca prawny. Prawnik z 18 letnim doświadczeniem zawodowym na rynku doradztwa prawnego, obejmującym realizację projektów procesowych oraz identyfikacji ryzyk prawnych na rzecz przedsiębiorców. Wieloletni współpracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w ramach organizowanych przez tę uczelnię studiów podyplomowych. Od grudnia 2016 r. pracuje w Ministerstwie Finansów na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego.

Temat prelekcji: "Projekt nowej Ordynacji podatkowej jako impuls do dialogu"

Piotr Stryjewski (Paczuski Taudul)

Adwokat, doradca podatkowy, kancelaria Paczuski Taudul. Pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego zdobywał w jednej z wiodących polskich firm doradczych. Z kancelarią Paczuski Taudul związany od 2013 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT oraz podatkiem od nieruchomości. Doświadczenie zawodowe obejmuje udział m.in. w przeglądach podatkowych, przeglądach due diligence oraz bieżącym wsparciu podatkowym na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości oraz branż finansowej, dystrybucyjnej, spożywczej i energetycznej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat prelekcji: "Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa" 

Szymon Raut (Paczuski Taudul)

Szymon Raut - licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Posiada 10 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, które zdobywał w międzynarodowych oraz rodzimych firmach doradczych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT). W ramach swojej praktyki doradzał klientom z różnych branż, w szczególności branży produkcyjnej, finansowej, retail oraz non-profit. Główne obszary praktyki Szymona obejmują bieżące doradztwo podatkowe, w tym również z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego. Szymon wspiera i reprezentuje klientów podczas kontroli, postępowań podatkowych, a także postępowań sądowo-administracyjnych - m.in. z sukcesem reprezentował klientów w sprawach o zwrot istotnych kwot VAT. Szymon posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w prasie fachowej.

Temat prelekcji: "Wiążąca informacja stawkowa - nowe narzędzie ochrony podatników?"

Łukasz Janiga (Legal Link)

Partner i współzałożyciel Legal Link. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora energetyczno-surowcowego, chemicznego oraz motoryzacyjnego. Specjalizuje się m.in. w doradztwie regulacyjnym, w podatku akcyzowym oraz podatku od towarów i usług.

Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym Deloitte, EY i PwC. Odpowiadał za obsługę prawno-podatkową oraz doradztwo regulacyjne na rzecz kluczowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wielu międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w Polsce. Odpowiedzialny za wiele zakończonych sukcesem projektów regulacyjnych, w trakcie których wspierał Klientów w procesie tworzenia lub zmiany prawa, m.in.   ich podczas konsultacji społecznych oraz prac parlamentarnych. Umiejętnie łącząc swoje zainteresowania z rozwojem zawodowym chętnie angażuje się w projekty z dziedziny nowych technologii w prawie i podatkach.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2004 roku nieustannie zaangażowany w promowanie i rozpowszechnianie prawa podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Twórca Sekcji Prawa Podatkowego w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Deloitte Leadership Development Program. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach.

Temat prelekcji: „Proces tworzenia prawa podatkowego a zarządzanie ryzykiem regulacyjnym przez przedsiębiorstwa”

Mariusz Szkaradek (KPMG)

Mariusz Szkaradek, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce, adwokat, doradca podatkowy. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagielońskim. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w zakresie obejmującym podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Zaangażowany jest w bieżące doradztwo podatkowe ale międzynarodowych podmiotów działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych, a także podmiotów m.in. z branży budowlanej, spożywczej i energetycznej. Posiada duże doświadczenie w restrukturyzacji spółek na rynku krajowym oraz z wykorzystaniem struktur zagranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie spółkom z sektora motoryzacyjnego, leasingowego, górniczego, energetycznego, metalowego, tytoniowego, rozrywkowego, a także sektora nieruchomości oraz budownictwa i inżynierii. W swojej karierze brał udział w wielu znaczących projektach restrukturyzacyjnych, przeglądach typu due diligence, a także w wielu przeglądach podatkowych oraz postępowaniach podatkowych, skarbowych i sądowo administracyjnych.

Mariusz Szkaradek swoją prelekcję wygłosi wraz z Karoliną Rutkowską.

Temat prelekcji: "Zasada proporcjonalności a środki antyabuzywne"

Karolina Rutkowska (KPMG)

Karolina Rutkowska, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Absolwentka prawa (Uniwersytet Jagielloński) oraz podyplomowych studiów Akademia Spółek (Szkołą Główna Handlowa). Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Obecnie pracuje w KPMG, gdzie specjalizuje się w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych.

Karolina Rutkowska swoją prelekcję wygłosi wraz z Mariuszem Szkaradkiem.

Temat prelekcji: "Zasada proporcjonalności a środki antyabuzywne"

Aleksander Brzozowski (EY)

Aleksander jest Starszym Konsultantem w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Współpracę z EY rozpoczął w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w zakresie prawa podatkowego oraz doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości w czołowych międzynarodowych kancelariach prawnych. Aleksander posiada bogate doświadczenie we wszystkich formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Poza wspieraniem klientów w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, postepowaniach podatkowych i kontrolnych, jak również postępowaniach sądowo-administracyjnych, Aleksander zaangażowany jest w prowadzenie spraw podatkowych przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestniczył ponadto w szeregu przeglądów podatkowych i postępowań w zakresie podatku od nieruchomości. Doradza również klientom w zakresie ich bieżących wątpliwości podatkowych. Aleksander jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Temat prelekcji: "Zawieszenie biegu terminu przedawnienia - nowe zasady w kontekście starych problemów"

Jan Furtas (CRIDO)

Doradca podatkowy i manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Crido. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych - w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych jak również reprezentuje ich na rozprawach przd sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w szczególności w sporach dotyczących tematyki tzw. wyłudzeń VAT i należytej starannośći (m.in. w branży IT, obrotu paliwami, tekstyliami czy FMCG) oraz kwestiach ściśle związanych z tego typu postępowaniami (m.in. takich jak zabezpieczenia na majątku podatnika czy postępowania egzekucyjne). Równocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości - doradza przy tym zarówno przedsiębiorcom oraz organizacjom branżowym jak i jednostkom samorządu terytorialnego, w zakresie m.in. prawidłowości opodatkowania elektrowni wiatrowych, silosów, infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej czy infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Ekspert ds. podatkowych Bussines Centre Club (z ramienia tej organizacji brał udział m.in. w pracach Ministerstwa Finansów związanych z utworzeniem listy przesłanek należytej staranności). Współpracował z Bankiem Światowym nad utworzeniem kolejnych edycji raportu Doing Bussines. Posiada również szerokie doświadczenie w tworzeniu projektów aktów prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat prelekcji: "Program współdziałania - nowa forma budowania zaufania między aparatem skarbowym a podatnikami?"

Łukasz Koba (AXELO)

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Ukonczył również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2013 wykładowca akademicki. Odbył staże naukowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz na zagranicznych uniwersytetach w Hiszpani oraz Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu na Cyprze. Ukończył kurs księgowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs Accounting in English na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przez kilka lat zatrudniony w dziale podatkowym największej polskiej grupy kapitałowej z branży informatycznej (działalność biznesowa w ponad 50 krajach), gdzie odpowiadał za tematykę szeroko rozumianych cen transferowych. Doradzał również w branży budowlanej. Prowadził szkolenia dla pracowników pionów biznesowych oraz głównych księgowych z zakresu cen transferowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych zrzeszającego specjalistów i ekspertów TP w Polsce. Doktorant w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z wpływem rozwiązań Base Erosion and Profit Shifting (OECD) na polskie przepisy podatkowe. 

Temat prelekcji: "Raportowanie schematów MDR w Polsce i Wielkiej Brytanii - kilka uwag na tle porównawczym"

Piotr Woźniakiewicz (PwC)

Piotr Woźniakiewicz jest doradcą podatkowym i dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego PwC. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze podatków. Głównym obszarem zainteresowań Piotra są podatki bezpośrednie, w szczególności w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz wewnątrzgrupowych reorganizacji. Reprezentuje także klientów w  postępowaniach podatkowych. Piotr doradza głównie klientom z sektora polskich firm prywatnych. Ma na swoim koncie publikacje w Monitorze Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, Jurysdykcji podatkowej oraz Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. 

Temat prelekcji: "Nowe brzmienie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania"

Alicja Sarna (MDDP)

Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.

Temat prelekcji: "Przedawnienie zobowiązania podatkowego w nowej Ordynacji Podatkowej"

Justyna Zając - Wysocka (MISP)

Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego i członek zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o., wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradcó Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA. Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association).  Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administacyjnej i sądowoadministracyjnej. Uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej).

Temat prelekcji: "Najnowsze narzędzia Ministerstwa Finansów w uszczelnianiu systemu podatkowego"

Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy)

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (ETS). Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112" wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT", wyd. C.H.Beck a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT", wyd. C.H.Beck). W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był kilkukrotnie wskazywany, jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT" oraz „Postępowania sądowe". Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów oraz członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych.

Temat prelekcji: "Nadużywanie prawa przez Krajową Administrację Podatkową na przykładzie "sztucznego" wszczynania postępowań KKS"